1. അടിസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. അടിക്കെട്ട്, അടിത്തറ
    3. ആധാരമയ വസ്തുത, തെളിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക