1. അടുക്കളക്കുറ്റം, -ദോഷം

    1. നാ.
    2. വീട്ടിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ചാരിത്രദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക