1. അടുക്കൂട്ടം

    1. നാ.
    2. കാണപ്പുലയരുടെ ഒരു ഗോത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക