1. അടുക്കൽ1

  1. അവ്യ.
  2. അടുത്ത്, അരികെ
  3. മുമ്പാകെ, സന്നിധാനത്തിൽ
  4. പക്കൽ, ഓട്, കൂടെ
 2. അടുക്കൽ2

  1. നാ.
  2. അടുക്കി വയ്ക്കൽ, അടുക്കുന്ന ക്രിയ
  3. അടുത്തു വരുന്ന പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക