1. അടുപ്പം

    1. നാ.
    2. തമ്മിൽ അകലം ഇല്ലായ്മ
    3. സ്നേഹം, ബന്ധം
    4. അവിഹിതവേഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക