1. അടുപ്പക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. സ്നേഹിതൻ
    3. കാമുകൻ
    4. ജാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക