1. അട്ടക്കൂട്

    1. നാ.
    2. നത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക