1. അട്ടചുരുട്ടി

    1. നാ.
    2. മുണ്ടെല്ലിനു താഴെയുള്ള ഒരു മർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക