1. അട്ടതാളം

    1. നാ.
    2. അടന്തതാളം
  2. അടതാളം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. ഒരു താളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക