1. അട്ടസ്ഥലി

    1. നാ.
    2. കൊട്ടാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക