1. അട്ടാലം

    1. നാ.
    2. കോട്ടമതിലിൻറെ മുകളിലുള്ള കാവൽപ്പുര
    3. മട്ടുപ്പാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക