1. അട്ടാലിക

    1. -
    2. അട്ടാലം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക