1. അട്ടിപ്പേർ1

  1. നാ.
  2. ദാനശാസനം, വിടുപേർ, നീർവീഴ്ത്തിയുള്ള ദാനം
  3. തീർ, വിലയാധാരം
 2. അട്ടിപ്പേർ2

  1. നാ.
  2. അടുക്കളച്ചെലവിനുള്ള വിടുപേർ, ക്ഷേത്രത്തിലെ മടപ്പള്ളിച്ചെലവിനുള്ള ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ശാസനം, അടുക്കളക്കാണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക