1. അട്ടിമതുരം

    1. നാ.
    2. ഇരട്ടിമധുരം, അതിമധുരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക