1. അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ

    1. നാ.
    2. മധ്യസ്ഥതീർപ്പ്, പ്രത്യേകകോടതിയുടെ വിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക