1. അണം

  1. വ്യാക.
  2. വിധായകപ്രകാരത്തിൻറെ പ്രത്യയം, ആവശ്യം, ആജ്ഞ, നിർബന്ധം മുതലായ അർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രയോഗം
 2. ആണം1

  1. നാ.
  2. (മത്സ്യമാംസക്കറികളുടെ) ചാറ്
 3. ആണം2

  1. നാ.
  2. താങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക