1. അണപ്പ്1

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
 2. അണപ്പ്2

  1. നാ.
  2. കിതപ്പ്
 3. അണപ്പ്3

  1. നാ.
  2. കള്ളം, കൗശലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക