1. അണയ്ക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. അടുപ്പിക്കുക, ചേർക്കുക, പുണരുക
  3. അടുക്കൽ എത്തിക്കുക
  4. അർപ്പിക്കുക, കാണിക്ക നൽകുക
  5. ചാണയ്ക്കു വയ്ക്കുക
 2. അണയ്ക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. കെടുത്തുക, നശിപ്പിക്കുക
 3. അണയ്ക്കുക3

  1. ക്രി.
  2. കിതയ്ക്കുക, നെഞ്ചിടിപ്പോടെ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുക
 4. അണിയിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വസ്ത്രമോ ആഭരണമോ മറ്റൊരാൾക്കു ചാർത്തിക്കൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക