1. അണവീനം, അണവ്യം

    1. നാ.
    2. ചെറിയധാന്യങ്ങൾ വിളയുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക