1. അണിപന്തൽ

    1. നാ.
    2. മനോഹരമായ പന്തൽ, അലങ്കരിച്ച പന്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക