1. അണിയം

  1. നാ.
  2. വള്ളം കപ്പൽ മുതലായവയുടെ മുൻഭാഗം
  3. അണിയൽ, ചമയൽ
 2. ആണിയം

  1. നാ.
  2. ആനിയം
 3. ആനിയം, ആണിയം, ആന്യം

  1. നാ.
  2. ദിവസപ്പടി
 4. അണയം

  1. നാ.
  2. അടുത്ത സ്ഥലം, സമീപപ്രദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക