1. അണിയൽ

    1. നാ.
    2. അണിയുന്ന ക്രിയ, ചമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക