1. അണിവെടി

    1. നാ.
    2. ആചാരവെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക