1. അണിവ്

  1. നാ.
  2. അലങ്കരിക്കൽ, അണിയൽ
  3. അലങ്കാരം
 2. അണവ്

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
  3. അടുത്തുചെല്ലൽ
  4. അടുപ്പം
  5. ബന്ധം, ചാർച്ച
  6. ഇണക്കം
 3. ആണവ

  1. വി.
  2. അണുവിനെ സംബന്ധിച്ച, അണുവായ, വളരെ ചെറുതായ
 4. അണവി

  1. നാ.
  2. അണവീനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക