1. അണുകേന്ദ്രം

    1. നാ.
    2. ന്യൂക്ലിയസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക