1. അണുക്ക്

  1. -
  2. ഉടലും കാലുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടം, ഏണ്.
 2. ആണക

  1. വി.
  2. നിന്ദ്യമായ, അധമമായ, താഴ്ന്ന
 3. അണുക

  1. വി.
  2. വളരെ ചെറിയ, മിടുക്കുള്ള
  1. നാ.
  2. ഏകകോശജീവി
  3. അണു, പരമാണു
  4. ചെറുധാന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക