1. അണുത.-ത്വം

    1. നാ.
    2. അണുവായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സൂക്ഷ്മത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക