1. അണുഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അണുപോലെ ചെറുതാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക