1. അണുസിദ്ധാന്തം

    1. നാ.
    2. പദാർഥങ്ങളുടെ മൗലികഘടകങ്ങൾ അണുക്കളാണെന്നും അണു നശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉള്ള വാദം, കണാദമതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക