1. അണ്ടത്തി

    1. നാ.
    2. മുക്കുവത്തി, കടത്തുകാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക