1. അണ്ടാർ

  1. നാ. ബ.വ.
  2. അടുക്കാത്തവർ, ശത്രുക്കൾ
 2. അണ്ടർ1

  1. നാ. ബ.വ.
  2. മുകളിലുള്ളവർ, ദേവന്മാർ
 3. അണ്ടർ2

  1. നാ. ബ.വ.
  2. ഇടയർ
 4. അണ്ടർ3

  1. നാ. ബ.വ.
  2. ശത്രുക്കൾ
 5. ആണ്ടാർ

  1. നാ. പു.ബ.വ.
  2. ഈശ്വരൻ, നാഥൻ
  3. മൂത്താൻ ജാതിക്കാരെ സംബോധന ചെയ്യാൻ താണജാതിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക