1. അണ്ടി

  1. നാ.
  2. മാങ്ങയുടെയും മറ്റും ഉള്ളിലുള്ള കുരു
  3. അണ്ഡം, വൃഷണം
  4. നിസ്സാരൻ. (പ്ര.) അണ്ടിയോ മൂത്തത്, മാങ്ങയോ മൂത്തത് = തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം. അണ്ടികളി = പറങ്കിയണ്ടികൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കളി
 2. ആണ്ടി

  1. നാ.
  2. പണ്ടാരം, സുബ്രഹ്മണ്യൻറെ ഭക്തൻ
  3. പരിവ്രാജകൻ
  4. പരദേശി
 3. അണ്ട3

  1. വി.
  2. അട്ട, അഴുകിയ (ചപ്പുചവറുകൾ)
 4. ആണ്ട1

  1. നാ.
  2. മുള, അണ്ടൻമുള, ആണ്ടുതോറും പൊട്ടുന്ന മുള
  3. മുളയുടെ ഇളംകൂമ്പ്
 5. ആണ്ട2

  1. ഭൂ.പേ.
  2. ഭരിച്ച, വാണ, മേൽനോട്ടം വഹിച്ച
  3. ഉള്ള
  4. പുരണ്ട, അണിഞ്ഞ, ധരിച്ച
  5. ആവേശിച്ച
 6. ആണ്ട്

  1. നാ.
  2. വർഷം, കൊല്ലം, സൂര്യനെ ഒരുവട്ടം ചുറ്റുവാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന കാലം
 7. അണ്ട2

  1. നാ.
  2. വൃഷണം
  3. കസ്തൂരിസഞ്ചി, കസ്തൂരിമാനിൻറെ അണ്ഡകോശം
 8. ആണ്ട്

  1. നാ.
  2. വർഷം, കൊല്ലം, സൂര്യനെ ഒരുവട്ടം ചുറ്റുവാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന കാലം
 9. അണ്ട1

  1. നാ.
  2. അടുപ്പം, സാമീപ്യം
  3. വരമ്പ്
  4. അള, ദ്വാരം
  5. റാന്തലിൽ തിരിയിടുന്ന ഭാഗം
  6. ഗുദമറ്മം
 10. ആണ്ടു2

  1. ഭൂ.കാ. ക്രി.
  2. മുങ്ങി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക