1. അണ്ടിക്കാതില

    1. നാ.
    2. രണ്ടുചേർപ്പുകളായി പണിതുചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കർണാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക