1. അണ്ഡജം

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്
  3. പക്ഷി
  4. ഗൗളി
  5. മത്സ്യം
  6. ചീങ്കണ്ണി
  7. മുതല
  8. എറുമ്പ്
 2. ആണ്ഡജം

  1. നാ.
  2. അണ്ഡജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക