1. അണ്ഡജവാഹനൻ

    1. നാ.
    2. ഗരുഡൻ വാഹനമായിട്ടുള്ളവൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക