1. അണ്ഡഭാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മാണ്ഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക