1. അണ്ഡരസം

    1. നാ.
    2. മുട്ടയ്ക്കകത്തെ ദ്രാവകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക