1. അണ്ഡവർധനം

    1. നാ.
    2. ആന്ത്രവീക്കം, വൃഷണവീക്കം
    3. കുടലിറക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക