1. അണ്ഡശുക്ലകം

    1. നാ.
    2. മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരു
    3. വെള്ളക്കരു പോലെയുള്ള ഒരു പദാർഥം, ആൽബുമിൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക