1. അണ്ഡുകം

  1. നാ.
  2. ആനയുടെ കാൽച്ചങ്ങല
 2. അണ്ടകം

  1. നാ.
  2. വൃഷണം
  3. ചെറിയ അണ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക