1. അണ്ണാമ്പലി, -പുലി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ഇലപ്പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക