1. അണ്ണാരക്കൊട്ടൻ, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ-

    1. നാ.
    2. അണ്ണാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക