1. അണ്ണാ1

  1. നാ.
  2. അണ്ണാക്ക്
 2. അണ്ണാ2

  1. അവ്യ.
  2. മേൽപോട്ടു നോക്കി വായ്പിളർന്ന് സം ഭ്രമം ദ്യോതിപ്പിക്കും പോലെയുള്ള വിളി
 3. അണ്ണ1

  1. നാ.
  2. അണ്ണം
 4. അണ്ണ2

  1. നാ.
  2. വാപൊളിയൻ, വിഡ്ഢി, താരത, മൊണ്ണ
 5. അണ്ണ3

  1. നാ.
  2. അണ്ണാൻ
 6. അണ്ണാരക്കൊട്ടൻ, അണ്ണാ-, അണ്ണാറ-

  1. നാ.
  2. അണ്ണാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക