1. അണ്ണൽ1

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായുള്ളവൻ, ഈശ്വരൻ
  5. രാജാവ്
  6. പെരുമ, ശ്രഷ്ഠത
 2. അണ്ണൽ2

  1. നാ.
  2. അണ്ണാൻ
 3. അണ്ണൽ3

  1. നാ.
  2. അണ്ണാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക