1. അതഃപരം

    1. അവ്യ.
    2. ഇതിനുശേഷം, ഇതിലധികമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക