1. അതടം

    1. നാ.
    2. തടമില്ലാത്തത്, കരയില്ലാത്തത്
    3. തൂക്കായ മലഞ്ചെരിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക