1. അതട്ടുക, അതറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. ശകാരിക്കുക, വിരട്ടുക, ഗർജനം കൊണ്ടു പേടിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക