1. അതഥോചിത

    1. വി.
    2. അപ്രകാരം അർഹിക്കാത്ത
    3. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയം ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക