1. അതനു1

    1. വി.
    2. തനു (ചെറുത്) അല്ലാത്ത
  2. അതനു2

    1. നാ.
    2. തനു (ശരീരം) ഇല്ലാത്തവൻ, കാമദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക