1. അതന്ത്രം

  1. അവ്യ.
  2. മടികൂടാതെ
 2. അതിനിദ്രം

  1. അവ്യ.
  2. ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ്
 3. അധിനിദ്രം

  1. അവ്യ.
  2. ഉറക്കത്തിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക